Stanovy florbalového oddílu

19.07.2013 22:17

S T A N O V Y

Florbalového klubu FbC Meziboří

___________________________________________

I.

Základní ustanovení

1. Florbalový klub (dále jen FbC Meziboří) je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, organizační, osvětovou a hospodářskou činnost. V FbC Meziboří se dobrovolně sdružují oddíly a zájmové skupiny (dále jen oddíly).

2. Sídlem florbalového klubu je ……………………………………….

II.

Poslání a cíle

1. Základním posláním florbalového klubu je :

a) organizovat sportovní činnost a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky

b) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou činností

c) vytvářet možnosti pro užívání sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže

d) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá

e) vést své členy k dodržování základních etických a mravních pravidel

f) hájit zájmy členů florbalového klubu, za tímto účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (např. ČFbU , sportovními svazy apod.), fyzickými i právnickými osobami

g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci, zejména formou veřejně prospěšných akcí, organizační a osvětovou činností

h) organizovat a pořádat sportovní akce, soustředění

III.

Orgány FbC

1. Nejvyšším orgánem FbC Meziboří je Valná hromada (dále jen VH).

2. VH je složená ze zástupců (dále jen delegátů) všech sdružených oddílů. Delegátem VH je osoba starší 18-ti let s plnou způsobilostí k právním úkonům dle občanskoprávních předpisů. Za jednotlivé oddíly musí být na VH přítomen alespoň jeden delegát a to i za oddíly nepřihlášené v době konání VH do oficiálních soutěží ČfbU. VH se dále účastní jako delegáti členové Výkonného výboru FK. Každý delegát má na VH jeden hlas.

3. Oddíly členů, kteří nemají ve svých řadách způsobilého delegáta, zastupují na VH delegáti ze zákonných zástupců členů oddílu v počtu uvedeném v odst.

4. Valná hromada :

a) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice FbC Meziboří

b) volí Výkonný výbor

c) rozhoduje o přijetí a změnách Stanov

d) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku a schvaluje rozpočet

e) stanoví hlavní směry činnosti FbC Meziboří pro příští období

f) rozhoduje o členství FbC Meziboří v jiných sportovních či společenských spolcích

g) rozhoduje o zániku FbC Meziboří a v případě zániku o způsobu majetkového vypořádání

h) rozhoduje o ustavení a rozpuštění oddílů

5. VH je schopna se usnášet za účasti min. 1/2 všech delegátů.

6. K platnosti usnesení VH je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů.

7. Schůze VH se koná nejméně jednou za rok.

9. Mimořádná Valná hromada (dále jen MVH) se uskuteční, pokud o její svolání požádá 1/3 delegátů popř. Výkonný výbor nebo předseda FK. MVH se koná nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu. Za doručení podnětu a svolání VH i MVH se rozumí i prokazatelné odeslání takového podnětu či pozvánky na elektronickou (e-mailovou) adresu člena FbC Meziboří uvedenou v databázi klubu, zveřejnění na webových stránkách SK. Pokud nebude pozvánka (podnět) touto formou doručen, musí být podán doporučenou poštou.

10. MVH je usnášeníschopná za účasti min. 1/2 všech delegátů.

11. K platnosti usnesení MVH je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech přítomných delegátů.

12. Výkonným orgánem VH je Výkonný výbor (dále jen VV).

13. VV je tříčlenný a tvoří ho: předseda klubu, sekretář klubu, manažer klubu. Kompetence jednotlivých funkcí jsou určeny Organizačním řádem SK. VV je volen VH SK. Funkční období VV je 1 rok.

14. VV zabezpečuje plnění úkolů FbC Meziboří v období mezi VH. VV se schází nejméně 1x za 3 měsíce. VV rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou Stanovami svěřeny do výlučné pravomoci VH nebo které si VH nevyhradila.

15. V případě, že člen VV přestane během funkčního období vykonávat svou činnost, je VV oprávněn provést kooptaci tohoto člena a to do období konání nejbližší řádné VH FK.

16. VV je schopen usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení VV je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.

17. Výkonný výbor zejména :

a) zabezpečuje plnění usnesení VH

b) organizuje a řídí hospodářskou činnost

c) připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, ČFbU,ČSTV, jiných organizací a fyzických osob

d) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku FbC Meziboří

e) spolupracuje se sportovními svazy při řešení problémů jednotlivých oddílů

f) zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obce, firmami, ostatními sportovními či neziskovými organizacemi, školami a fyzickými osobami

g) k zabezpečení činnosti vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu. Pro zajištění činnosti klubu je oprávněn pověřovat plněním některých úkolů i jiné osoby

h) vydává vnitřní řády a předpisy v rozsahu nezbytném pro zajištění činnosti klubu. Tyto nesmí být v rozporu se Stanovami klubu

i) uděluje kárná opatření a rozhoduje o případném vyloučení člena klubu, rozhoduje o udělení věcných odměn členům klubu při dosažení mimořádných sportovních či společenských úspěchů a reprezentaci klubu

IV.

Společné zásady členství

1. Členem FbC Meziboří se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním FbC Meziboří. O přijetí či vyloučení člena rozhoduje VV, který stanoví podmínky pro vstup členů.

2. Výši členských příspěvků stanoví VH.

3. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví VV svým interním předpisem.

V.

Práva a povinnosti členů

1. Základní práva řádných členů FbC Meziboří jsou :

a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného, kulturního a společenského života, jak v rámci svého oddílu, tak v rámci FbC Meziboří jako celku a to za podmínek Stanov FbC Meziboří

b) účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření umožňují odborný a výkonnostní růst, s právem podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají

c) uplatňovat své názory, návrhy a kritiku a to podle povahy buď přímo anebo prostřednictvím orgánů FbC Meziboří

d) účastnit se jednání orgánů FbC Meziboří, jedná – li se o jeho činnosti nebo chování

e) volit a být volen od 18 – ti let věku do všech volených orgánů FbC Meziboří

2. Základní povinnosti řádného člena jsou :

a) dodržovat Stanovy a na jejich principech vydané vnitřní řády a předpisy pro činnost klubu

b) dodržovat základní etické a mravní normy sportovce

c) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů FbC Meziboří

d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží FbC Meziboří k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o jeho dobré jméno a v případě poškození uhradit škodu v její plné výši

e) řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho členstvím a činností v FbC Meziboří, pokud o tom příslušný orgán florbalového klubu podle Stanov rozhodl

f) řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen

3. Řádné členství zaniká :

a) vystoupením člena

b) vyškrtnutím pro neplnění základních povinností

c) vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím

d) úmrtím člena či zánikem florbalového klubu (dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným sdružením anebo pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění)

VI.

Majetek FbC Meziboří a hospodaření

1. Zdrojem majetku FK jsou zejména :

- příspěvky členů florbalového klubu

- příspěvky a dotace od sportovních svazů

- příspěvky, dotace, granty a dary od ČFbU,ČSTV, státních a jiných organizací a od právnických či fyzických osob

- majetek převedený do florbalového klubu členem FbC Meziboří

2. Majetek florbalového klubu je ve vlastnictví FbC Meziboří jako celku. O převodech práva hospodaření k majetku, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje VH.

3. Kromě majetku, ke kterému má florbalový klub vlastnické právo, může hospodařit se státním nebo jiným majetkem, k němuž má zřízeno právo hospodaření. Hospodaření s takovým majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy.

VII.

Jednání za sdružení

1. Jménem florbalového klubu vystupuje předseda FbC Meziboří nebo jím zplnomocněný člen VV (sekretář nebo hospodář).

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tyto Stanovy byly schváleny VV dne ……………….

2. Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.

V Meziboří, dne ………………….

Zpět

Dresy pro kluky a holky.

 

 


 

V této rubrice nejsou žádné články.

Kontakt

Jaromír Drábek

603894777

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode